ساعت ویکتوریا

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
http://shoppingarea1.blogfa.com/
پاسخ

هر تو مرا رکن نماز است حسين جان عشق تو مرا کعبه ي راز است حسين جانروزي که شود بسته برويم در اميدبابکرم لطف توبازاست حسين جانيک ذره غبار حرمت اي حرم دين در رتبه به از ملک حجازاست حسين جانهرروزدهم بوسه بخاک حرم تو چون تربت تو مهر نماز است حسين جاندر کرببلا زان همه گلهاي نکويت اصغر گل نشکفته ي ناز است حسين جانازداغ تودر گوشه ي ويرانه رقيه شمعيست که در سوز وگدازاست حسين جاگر قلب من از سينه بر آرند ببينند باذکر تو در راز ونياز است حسين جانمي خواستم از وصف وجلال تو بگويم دل گفت که اينقصه درازاست حسين جان -اي خون خدا خسرو محمود خصائل بر درگه تو خضر اياز است حسين جاندر روز جزا کرببلايي زشفاعت بر سوي تو اش دست نياز است حسين جان -به نقل زشکوفه هاي غم اثر طبع ناد علي کربلايي-صص169-170 -----cنقل از شکوفه هاي غم -صص135-136-نادعلي کربلايي -موسسه----محرم-ماه خون وقيام -ماه شهاىت -ماه شکست دشمن ماه قيام ،ماه حسين ، ماه انقلابماه خروج پيشرومومنان بودماه شکست دشمن قرآن وفتح حقماه ظهور عدل به اهل جهان بودمردي قيام کرده به صحراي کربلاکز خاندان خاتم پيغمبران بودمردي قيام کرده که باانقلاب خونبر هم زن رِِژيم ستم گستران بودمردي قيام کرده که تا روز رستحيزنام گراميش همه جا جاودان بودفرزند با کفايت نستوه بوترابکز خون او زمين بلا گلستان بودبا خون نوشته است بتاريخ روزگارهرکس که بار ظلم کشد ناتوانبودبهر قيام نسل جوان برعليه ظلماول شهيدش اکبر زيبا جوان بودتکميل تاشود سند سرخ انقلابامضاءزخون اصغر شيرين زبان بودسيراب تا شوند همهتشنگان عدلدر خون طپيده ساقي لب تشگان بودهفتاد وچند ياور وانصار ولشکرشهريکچو آيت است که در خون طپان بودعباس وعون وجعفروعبدالهش چوگلسيراب زاشک دمبدم باغبان بودقرآن ورق ورق پي تحکيم امر حقتا نهضت مقدس دين جاودان بودبا اين قيام کاخ ستم واژگون نمودتابر قرار مکتب خون جامگان بودبر انتقال خون شهيدان بي کفنگاه قيام (زين اب )قهرمان بودهر ارض(کربلايي) وهر يوم عاشريتا انقلاب مهدي صاحب زمان بودنقل از شکوفه هاي غم -صص135-136-نادعلي کربلايي -موسسه مطبوعاتي خزر -تهران---- مطبوعاتي خزر -تهران----